Prolesan Pure

Efektívne rie¹enie problémov s chudnutím!

Chudnutie mô¾e by» nároèné a dlhotrvajúce, èasto nepriná¹a zamý¹µané výsledky. Ani intenzívny tréning a zdravá vý¾iva nezaruèuje rýchlu stratu nadbytoèných kilogramov. Poruchy trávenia sú èasto zodpovedné za problémy v chudnutí. Neadekvátny metabolizmus vedie k obezite, ktorá je u¾ rozpoznaná ako problém civilizácie. ©pecialisti u¾ dlho hµadajú prípravok, ktorý nielen¾e spaµuje tuk, ale prirodzene obnoví správne fungovanie tráviaceho systému, aby pomohol procesu chudnutia. Prolesan Pure je prelomový objav, ktorý pracuje na chudnutí komplexne.
èítaj viac

Ako funguje Prolesan Pure?

Moderný doplnok Prolesan Pure funguje v troch fázach. Po prvé, zni¾uje chu» do jedla a reguluje tráviaci systém, po druhé spaµuje tuk a po tretie chráni pred ne¾iaducim úèinkom. V prvej fáze zlo¾ky detoxikujú organizmus hlavne vïaka extraktu z èínskeho limónového ovocia. Problémy s trávením sú eliminované extrakciou jedlej koreòovej obrny. Obmedzenie chuti do jedla je mo¾né vïaka veµkej dávke chrómu, extraktu z plodov zeleniny euterpa a extraktu z tamarindových plodov Malabar, ktorý funguje aj v druhej fáze, èím sa zvy¹uje rýchlos» spaµovania tukov. Pálenie ¾ltého tukového tkaniva je tie¾ ovplyvnené fukozantínom obsiahnutým v extrakte listnatých listov v Prolesan Pure, èo zintenzívòuje proces termogenézy. Okrem toho táto zlo¾ka podporuje biologickú obnovu buniek. Preventívna ochrana prípravku Prolesan Pure proti hromadeniu tukových tkanív je zaruèená jódom. Proti pôsobeniu yo-yo efektu sa pridáva biely extrakt z listov moru¹e.
èítaj viac

Výhody pou¾ívania Prolesan Pure

Prolesan Pure vám umo¾ní dosiahnu» po¾adované výsledky chudnutia v èo najkrat¹om èase! Prolesan Pure je spôsob, ako:

Vynikajúca prevencia proti obezite

Prípravok pôsobí proti ukladaniu tuku.

Správne fungovanie tráviaceho systému

Dobré trávenie znamená, ¾e neexistujú ¾iadne faktory, ktoré zvy¹ujú riziko ukladania tukov.

Rýchle spaµovanie tukov

Bohatá kompozícia umo¾òuje intenzívny proces spaµovania tukov zosilnením termogenézy tela.

®iadny yo-yo efekt

Zlo¾enie ingrediencií vám bráni vráti» sa na váhu.

®iadne vedµaj¹ie úèinky

Výrobok je bezpeèný pre zdravie, prirodzene podporuje proces chudnutia.

Uplatòovanie Prolesan Pure

Odporúèaná dávka je len 2 kapsuly denne. Pre dosiahnutie najlep¹ích výsledkov je potrebné pravidelne u¾íva» Prolesan Pure. Staèí, ak si vezmete kapsulu asi pol hodiny pred raòajkami a obedom, aby komplex zlo¾iek mal mo¾nos» intenzívne pracova». Dlhodobé u¾ívanie Prolesan Pure je bezpeèné. Neexistujú ¾iadne vedµaj¹ie úèinky, preto¾e tento doplnok neobsahuje ¾iadne chemické ani umelé prísady.
èítaj viac

Názory a úèinky

Úèinnos» lieèby Prolesan Pure chudnutie vyplýva zo zmesi zlo¾iek, ktoré pracujú na rôznych problémoch chudnutie. Nie je to selektívna príprava. ©túdie o úèinnosti Prolesan Pureu uskutoènil Dr. Oliver Shanti na University of Michigan. Poèas trojmesaènej ¹túdie dostali niektorí úèastníci Prolesan Pure a zostávajúce placebo. Po skonèení ¹túdie a obdobia diéty a odbornej prípravy sa zistilo, ¾e skupina Prolesan Pure dosiahla oveµa lep¹ie výsledky ako ostatní úèastníci. Ni¾¹ia hmotnos», udr¾iavanie efektov úbytku hmotnosti bolo mo¾né vïaka Prolesan Pure.
Preèítajte si v¹etky recenzie
On-line: Zostal: umenie
Pozornos»! Propagácia pre vás Prolesan Pure iba podµa
kúpte teraz